MEMORY

 

Memory collection awakens the imagination and beckons back to a carefree childhood. The wall and ceiling versions in different sizes, the wide range of colour options, and a selection of finishes give this lighting experience a large degree of versatility. The illusion of inflated balloons is flawless right down to the dangling string, which serves to switch the light on and off. This is beauty in its simplest and most persuasive form. 

The Memory collection consists of ceiling and wall versions in three sizes. There are also sets that allow multiple lights to be combined on a single ceiling canopy. Unlike the other collections, Memory are not supplied with a light source.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • RED - TRIPLEX OPAL (CGC579)
 • ORANGE - TRIPLEX OPAL (CGC580)
 • BLUE - TRIPLEX OPAL (CGC28)
 • LIGHT PINK - TRIPLEX OPAL (CGC30)
 • GREY - TRIPLEX OPAL (CGC617)
 • GREEN APPLE - TRIPLEX OPAL (CGC578)
 • TRIPLEX OPAL (CGC39)
 • TURQUOISE - TRIPLEX OPAL (CGC601)
 • YELLOW - TRIPLEX OPAL (CGC47)

 

SURFACE FINISH

IRON CHROMATE - SILVER

 

CANOPY FINISH

MDF CANOPY - WHITE

 

---

 

MEMORY

 

Bộ sưu tập ký ức đánh thức trí tưởng tượng và vẫy gọi trở lại tuổi thơ vô tư. Các phiên bản tường và trần với các kích thước khác nhau, nhiều tùy chọn màu sắc và nhiều lựa chọn hoàn thiện mang đến cho trải nghiệm ánh sáng này một mức độ linh hoạt lớn. Ảo ảnh của những quả bóng bay được thổi phồng là hoàn mỹ ngay xuống sợi dây lủng lẳng, dùng để bật và tắt đèn. Đây là vẻ đẹp ở dạng đơn giản và thuyết phục nhất.

Bộ sưu tập Memory bao gồm các phiên bản trần và tường với ba kích cỡ. Cũng có những bộ cho phép kết hợp nhiều đèn trên một tán trần duy nhất. Không giống như các bộ sưu tập khác, bộ nhớ không được cung cấp nguồn sáng.

SẢN XUẤT TẠI Ý.

 

MÀU KÍNH

 • RED - TRIPLEX OPAL (CGC579)
 • ORANGE - TRIPLEX OPAL (CGC580)
 • BLUE - TRIPLEX OPAL (CGC28)
 • LIGHT PINK - TRIPLEX OPAL (CGC30)
 • GREY - TRIPLEX OPAL (CGC617)
 • GREEN APPLE - TRIPLEX OPAL (CGC578)
 • TRIPLEX OPAL (CGC39)
 • TURQUOISE - TRIPLEX OPAL (CGC601)
 • YELLOW - TRIPLEX OPAL (CGC47)

 

CHUI ĐÈN

IRON CHROMATE - SILVER

 

TẤM GỖ ÁP TRẦN

MDF CANOPY - WHITE

Brokis Memory

SKU: MEMORY