CAPSULA

 

Capsula is a sophisticated and exhilarating light bearing resemblance to a plant cell or seed. The nucleus of the piece is atubular triplex-glass LED light source, developed by Brokis, that transects the inner shade and translucent external shell toform a notional axis. The layering and overlapping of these three distinct components give rise to dramatic 3D opticaleffects. The end caps fasten the components together and serve as anchor points for the creative dual suspension straps,which also conceal the power cable and allow for variation in the final positioning of the light. The Capsula collection isoffered in sets as well as individual lights that can be combined per customer requirements. From 2018, Capsula is fittedwith special integrated connectors developed by Brokis to facilitate installation and cleaning.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • AMBER - TRANSPARENT GLASS ( CGC515 )
 • YELLOW - TRANSPARENT GLASS ( CGC659 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGC554 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS ( CGC45 )
 • LIGHT BLUE - TRANSPARENT GLASS ( CGC544 )
 • ORANGE - TRANSPARENT GLASS ( CGC157 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

SURFACE FINISH

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

INNER GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGCI682 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGCI685 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI749 )
 • AMBER - TRANSPARENT GLASS ( CGCI686 )
 • YELLOW - TRANSPARENT GLASS ( CGCI681 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGCI683 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS  ( CGCI913 )
 • LIGHT BLUE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI912 )
 • ORANGE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI938 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGCI1914 )

 

INNER GLASS FINISH

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSUI905 )
 • GLOSSY SURFACE ( CGSUI906 )

 

BODY FINISH

 • BLACK ANODIZED ( CCS1948 )
 • SILVER ANODIZED ( CCS1917 )

 

CANOPY FINISH

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • CONNECTION METHOD
 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

LED SOURCE

 • 24V, LED, 5W, 2700K, 273LM, RA80+, DIM LEDS1945
 • 24V, LED, 5W, 4000K, 336LM, RA80+, DIM LEDS1946
 • 24V, LED, 5W, 5000K, 356LM, RA80+, DIM LEDS1947

 

DIMMABLE VERSION

 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

 

---

 

Capsula là một loại mang ánh sáng tinh vi và phấn khích tương tự như tế bào thực vật hoặc hạt giống. Hạt nhân của mảnh là nguồn sáng LED thủy tinh ba mặt hình ống, được phát triển bởi Brokis, cắt bóng bên trong và lớp vỏ mờ bên ngoài để tạo thành một trục danh nghĩa. Sự phân lớp và chồng chéo của ba thành phần riêng biệt này làm phát sinh hiệu ứng thị giác 3D ấn tượng. Các nắp cuối gắn chặt các thành phần lại với nhau và đóng vai trò là điểm neo cho dây treo kép sáng tạo, đồng thời che giấu cáp nguồn và cho phép thay đổi vị trí cuối cùng của ánh sáng. Bộ sưu tập Capsula được cung cấp theo bộ cũng như các đèn riêng lẻ có thể được kết hợp theo yêu cầu của khách hàng. Từ năm 2018, Capsula được trang bị các đầu nối tích hợp đặc biệt do Brokis phát triển để thuận tiện cho việc lắp đặt và vệ sinh.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • AMBER - TRANSPARENT GLASS ( CGC515 )
 • YELLOW - TRANSPARENT GLASS ( CGC659 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGC554 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS ( CGC45 )
 • LIGHT BLUE - TRANSPARENT GLASS ( CGC544 )
 • ORANGE - TRANSPARENT GLASS ( CGC157 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

Hoàn Thiện Bề Mặt

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

Màu Kính Trong

 • TRANSPARENT GLASS ( CGCI682 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGCI685 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI749 )
 • AMBER - TRANSPARENT GLASS ( CGCI686 )
 • YELLOW - TRANSPARENT GLASS ( CGCI681 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGCI683 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS  ( CGCI913 )
 • LIGHT BLUE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI912 )
 • ORANGE - TRANSPARENT GLASS ( CGCI938 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGCI1914 )

 

Hoàn Thiện Màu Kính Trong

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSUI905 )
 • GLOSSY SURFACE ( CGSUI906 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • BLACK ANODIZED ( CCS1948 )
 • SILVER ANODIZED ( CCS1917 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • CONNECTION METHOD
 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

Nguồn LED

 • 24V, LED, 5W, 2700K, 273LM, RA80+, DIM LEDS1945
 • 24V, LED, 5W, 4000K, 336LM, RA80+, DIM LEDS1946
 • 24V, LED, 5W, 5000K, 356LM, RA80+, DIM LEDS1947

 

Phiên Bản DIMMABLE 

 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

Brokis Capsula