PUROCONTOUR

 

PC1057

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION:600 x 4 mm

 

PC1073

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 800 x 4 mm

 

PC1118

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 800 x 3 mm

 

PC1119

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION:800 x 5 mm

 

PC1120

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 800 x 5 mm

 

PC1133

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 600 x 3 mm

 

PC1135

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 600 x 5 mm

 

PC1137

Pendent light

 • CONSTRUCTION MATERIAL: Glass – Metal
 • DIMENSION: 600 x 5 mm

 

---

 

PC1057

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 600 x 4 mm

 

PC1073

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · KÍCH THƯỚC: 800 x 4 mm

 

PC1118

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 800 x 3 mm

 

PC1119

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 800 x 5 mm

 

PC1120

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 800 x 5 mm

 

PC1133

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 600 x 3 mm

 

PC1135

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 600 x 5 mm

 

PC1137

Đèn chùm

 • · Vật Liệu Cấu Thành: Thủy tinh - Kim loại
 • · Kích thước: 600 x 5 mm

 

 

Brokis Puro Contour