KITCHEN | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- Ib kitchen line is suitable for any kitchen, regardless of the style or function you want. Designers such as Maurizio Duranti, Giulio Iacchetti, Garuti & Busetti, Andrea Galmarini have designed a solution for any need. The full range is covered by a ten-year warranty.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Dòng sản phẩm bếp IB phù hợp với bất kỳ nhà bếp nào, bất kể kiểu dáng hoặc chức năng bạn muốn. Các nhà thiết kế như Maurizio Duranti, Giulio Iacchetti, Garuti & Busetti, Andrea Galmarini đã thiết kế một giải pháp cho bất kỳ nhu cầu nào. Toàn bộ phạm vi được bảo hành mười năm.

Sản xuất tại Ý.

Kitchen Taps