BAGIGIO


A modular element, unique but combinable without limit, a three-dimensional representation of the symbol of infinity, born from the revolution of the same around its axis and at the same time a spatial macro image of a bipolar atomic link.

 

White, colored, capable of lighting up with its own light. With the Bagigio elements, in addition to dividing walls, it is possible to create tables of different sizes with and without light.

 

 

---

 

BAGIGIO

 

 

Một phần tử mô-đun, duy nhất nhưng có thể kết hợp không giới hạn, một đại diện ba chiều của biểu tượng vô cực, được sinh ra từ cuộc cách mạng của cùng xung quanh trục của nó và đồng thời là hình ảnh vĩ mô không gian của một liên kết nguyên tử lưỡng cực.

 

Màu trắng, có màu, có khả năng phát sáng bằng ánh sáng riêng. Với các yếu tố Bagigio, ngoài các bức tường ngăn, có thể tạo các bảng có kích thước khác nhau có và không có ánh sáng.

 

Ourdoor MYYOUR Bagigio