FRAMES

 

Frames is a module that can be used as a space separator, fence or cladding, both in a horizontal and vertical position with the help of the appropriate ballasts.

 

The composition is characterized by flared surfaces that frame small windows, making them pleasant geometric views.

 

 

---

 

FRAMES

 

Khung là một mô-đun có thể được sử dụng như một ngăn cách không gian, hàng rào hoặc tấm ốp, cả ở vị trí ngang và dọc với sự trợ giúp của chấn lưu thích hợp.

 

Thành phần này được đặc trưng bởi các bề mặt loe ra khung các cửa sổ nhỏ, khiến chúng trở thành những khung cảnh hình học dễ chịu.

 

Ourdoor MYYOUR Frames