NONVASO

 

Not being a vase, but also being one in its essence / absence is not an intellectual dilemma,
but an idea open to infinite possibilities.

The void as free space, free from the sadness of the material, inspiring in the form, surreal but present, concrete and real.

Flash of intuition to broaden perception: inside, beyond, through.
 

 

---

 

NONVASO

 

Không phải là một cái bình, nhưng cũng trở thành một trong bản chất / sự vắng mặt của nó không phải là một tình huống khó xử trí tuệ nhưng một ý tưởng mở ra khả năng vô hạn.

 

Khoảng trống như không gian tự do, thoát khỏi nỗi buồn của vật chất, cảm hứng về hình thức, siêu thực nhưng hiện tại, cụ thể và thực tế.

 

Chớp sáng trực giác để mở rộng nhận thức: bên trong, bên ngoài, xuyên suốt.

 

Ourdoor MYYOUR Nonvaso