MODI

 

Modì was born with the desire to interpret space inside and outside the home.

 

Featuring four modules:  seat, armrest / backrest, corner and glass top, turns into various configurations leaving room for the buyer's creativity

allowing it to adapt to any space.

 

By adding the glass top to the base, the Modì collection iscomplete with its table.

 

---

MODI

 

Modi ra đời với mong muốn giải thích không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà.

 

Với bốn mô-đun: ghế ngồi, tay vịn / tựa lưng, góc và mặt kính, biến thành nhiều cấu hình khác nhau để lại chỗ cho sự sáng tạo của người mua, cho phép nó thích ứng với mọi không gian.

 

Bằng cách thêm mặt kính vào đế, bộ sưu tập Modì đã hoàn chỉnh với bàn của nó.

 

 

Outdoor MYYOUR Modi