SHOWER | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- Eight different sets of showers are available either with traditional mixers or with Blaze shower valves, complete and suitable for any type of shower. The product set is packed in a single box with the right protective foam layer to make your life easier, present each component in the correct installation order and prevent you from ordering each component individually.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Tám bộ vòi sen khác nhau có sẵn cả với bộ trộn truyền thống hoặc với van vòi sen Blaze, hoàn chỉnh và phù hợp với bất kỳ loại vòi sen nào. Bộ sản phẩm được đóng gói trong một hộp duy nhất với lớp bọt bảo vệ phù hợp để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, trình bày từng thành phần theo đúng thứ tự lắp đặt và tránh cho bạn vấn đề đặt hàng từng thành phần riêng lẻ.

Sản xuất tại Ý.

Shower Taps